CITES - NBvV District Groningen

Ga naar de inhoud
CITES staat voor de ‘Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora’. Wereldwijd kent CITES een kleine 180 leden, waaronder alle lidstaten van de Europese Gemeenschap en dus ook Nederland.
Door middel van vergunningen en certificaten wordt de (commerciële) handel van meer dan 30.000 beschermde soorten planten en dieren gereguleerd. In Nederland wordt de CITES-regelgeving uitgevoerd door het CITES-bureau. Het CITES-bureau is onderdeel van Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

CITES-regelgeving
Op internationaal niveau zijn de bedreigde soorten opgenomen in drie verschillende bijlagen. De bijlage waarin een soort is opgenomen bepaalt of internationale handel is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden.
De Europese Gemeenschap heeft de CITES-regelgeving vastgelegd in verordeningen. De Europese regelgeving kent naast de CITES-vergunningen het EG-certificaat voor eigendomsoverdracht en commerciële handelingen binnen de Europese Unie.

De “in gevangenschap geboren en gefokte vogel”.
In diverse Europese Verordeningen wordt de term “in gevangenschap geboren en gefokte  specimen”genoemd.
De Europese uitvoeringsbepalingen van Verordening 338/97, geeft onder nummer 939/97 een breedvoerige uitleg over dit begrip.
Deze uitvoeringsbepalingen verschijnen in 2006 opnieuw met een wat moderne versie onder nummer EG 865/2006.
In artikel 54 wordt opnieuw het begrip nader toegelicht.
Samenvattend komt het er op neer dat van een “in gevangenschap geboren en gefokte vogel” sprake is als deze:
·         In een kooi of volière is geboren;
·         De ouders legaal zijn ingevoerd;
·         Het bestand aan fokparen in principe zonder nieuwe vogels uit de natuur in stand gehouden kunnen worden;
·         Het fokprogramma zo is opgezet dat er voor onbepaalde tijd mee kan worden gefokt.
 
Om de legaliteit van een gefokte vogel aan te tonen, is het een vereiste dat de vogel voorzien is van een gesloten pootring. Immers uit de gegevens van een dergelijke ring blijkt wie de fokker is en in welk jaar de vogel geboren is.
Voorwaarde is dan wel dat de gebruikte ring gefabriceerd is door een organisatie die dergelijke ringen met de juiste inscriptie levert.
 
Leden van de NBvV kunnen de normale bondsring gebruiken.
Het beleid van de bond is er op gericht dat alle in gevangenschap geboren vogels voorzien worden van de juiste ring.
Het probleem ontstaat wanneer de ouderdieren geen gesloten pootring of transponder dragen.
In zo’n geval zal een goede administratie bijgehouden moeten worden (en zal de aankoop van ongeringde fokdieren goed overwogen moeten worden), door in ieder geval een zo’n volledig mogelijk  ingevulde overdrachtsverklaring van de verkoper te eisen.
Dat er problemen kunnen ontstaan bij de aankoop van ongeringde vogels is te voorzien.
Op 12 december 2019 heeft de Rechtbank van Amsterdam uitspraak gedaan in diverse zaken met als gemeenschappelijk onderwerp: het aantonen van de legale herkomst van bijlage B dieren.
De rechter heeft uitgesproken dat de houder van een levend dier die geplaatst is op bijlage B, zelf moet aantonen dat het dier legaal verkregen is.

DE OVERDRACHTSVERKLARING
Door de verkoper van een vogel uit de bijlage B, moet aan de koper een zo volledig mogelijk ingevuld document worden verstrekt, waaruit de legale verwerving van de te verkopen dieren(en) blijkt.
De NBvV heeft al meerdere jaren daarvoor een “Overdrachtsverklaring” in omloop.
Deze verklaring is te downloaden vanaf de website van de bond.
Door CITES Nederland wordt nu ook een standaard overdrachtsverklaring opgesteld voor bijlage B vogels.
Deze zou in de tweede helft van 2019 op hun website geplaatst worden. Deze datum is niet gerealiseerd.

Om de tijd tussen nu en het verschijnen van het CITES overdrachtsformulier te overbruggen, adviseren we de leden van de bond het huidige NBvV-overdrachtsformulier te blijven gebruiken bij de verkoop en aankoop van bijlage B vogels in Nederland.
Terug naar de inhoud